สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
    
- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564    
- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563    
- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562    
- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561