ให้บริการปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานสากล

สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ร่วมกับ

บริษัทให้บริการปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ภาคเอกชน

เปิดบริการ

ให้คำปรึกษา (Consulting)  ฝึกอบรม (Training) ตรวจรับรอง (Certify)

  1. หลักสูตรอบรมการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015
  2. หลักสูตรอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
  3. หลักสูตรการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร GMP/HACCP
  4. ระบบการจัดการคุณภาพยานยนต์ IATF 16949:2016
  5. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีสังคม และภายนอกในภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้องค์กรของท่านผ่านทุกกระบวนการการขอรับรองระบบ

 

คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีร่วมกับ

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

เปิดศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์