หลักสูตรระยะสั้น

โครงการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

หลักสูตรอบรมระยะสั้นภาษาจีนกลาง ระดับต้น รุ่น 1 (เปิดรับ 30 คน)

สำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

รูปแบบการอบรมชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วยภาคทฤษฏี ได้แก่

อักขระ พยัญชนะ ระบบเสียง ไวยากรณ์ เป็นต้น และภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกออกเสียง

การฟัง การเขียน การสนทนาด้วยคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และวัฒนธรรมจีน เป็นต้น

 

 

 

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 15..00 น. 

ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และเขียน  ฟรี!!! เอกสารประกอบการอบรม

สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 

ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

โปรโมชั่น :  

1. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2. ค่าลงทะเบียนลดลงเหลือเพียง 9,500 บาทต่อคน กรณีสมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป

 

ส่งใบสมัคร อบรมระยะสั้นภาษาจีนกลาง รุ่น 1 ออนไลน์ตาม QR Code

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี

 

โทร. 034-261068, 084-354-7497

เว็บไซต์ https://social.chanrmutto.ac.th/