หลักสูตรระยะสั้น

แนะนำหลักสูตร

            ปัจจุบันภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติและเป็นภาษากลางของโลกที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ แต่เมื่อต้องติดต่อกับประเทศอื่น ๆ ทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพราะเมื่ออาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของทุกคนในอาเซียน หมายความว่าทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมด้านภาษาจากแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งด้าน ฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            ด้วยเหตุนี้ สาขาศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตระหนักได้ว่าทักษะภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างสูงที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ โดยทักษะสำคัญคือ ทักษะการพูดและการฟัง โดยสาขาได้นำวิธีพัฒนาทักษะทั้งสองนี้ออกมาเป็นหลักสูตรระยะสั้น (48 ชั่วโมง)เพื่อหวังว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ม. 6 หรือ ปวช. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR อย่างน้อย A1 ขึ้นไป (ทดสอบโดยการทำข้อสอบที่คณะกรรมการกำหนด)

มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 

ระยะเวลารับสมัครและอบรม

 • รุ่นที่ 1 อบรมเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง
 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
 • เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (30-15.30)
 • การอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย กรณีศึกษาและการทำกิจกรรม
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (ต้องเข้ารับการอบรมครบตามชั่วโมงที่คณะกรรมการกำหนด) เพื่อนำไปเทียบโอนกับวิชาในหลักสูตรปกติของคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนปกติ 1,990

พิเศษ

 • กรณีเป็นศิษย์เก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน ลดค่าลงทะเบียนเหลือคนละ 1,500 บาท
 • กรณีสมัครพร้อมกันสามคนขึ้นไป ลดค่าลงทะเบียนเหลือคนละ 1,350 บาท

อบรม ณ คณะเทคโนโลยีสังคม (อาคาร 10 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์ปวีร์นุช สดคมขำ โทร:  086 361 4606

 

สิ่งที่ได้รับและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • แฟ้มใส่เอกสาร สมุดจด และปากกา
 • ประกาศนียบัตรรับรอง จากคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรบไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด)