งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2561

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต การประชุมวิชาการ 1) วชิรธร จันทร์ชมภู
  สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ราชมงคลด้านเทคโนโลยี 2) วิชริณี สวัสดี
  กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การผลิตและการจัดการ 2018 3) กฤษฎา เจริญมูล
  การเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง).   4) สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
       
       
 2 การจำแนกสถานที่ท่องเที่ยวและจัดการเส้นทาง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  การท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ด้วยเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 2) พูลศิริ ประคองภักดิ์
  Heuristic Solution.   3) สุทธิพงษ์ คล่องดี
      4) มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 Product Recommendationusing  The 3 rd InternationalConference  1) คณภร ควรรติกุล
  Image and TextProcessing. on Information Technology (InCIT 2018).  
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
 1 Design of house bookkeepingsolfware  Rangsit Journal of Artsand Sciences  1) มีนนภา รักษ์หิรัญ
  components based onseparation of concerns. (RJAS).Vol. 8 No.1 (น.21-31).2561. 2) รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ 
       

 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ Analysis  การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1) จิรฐิฎา ปิ่นศิลปชัย 
  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  ประจำปี 2561. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล 2) นลินี ชนะมูล 
  ประเภทเหล็กคอยล์.  แอน คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี.  
       
 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  1) จีรภา แอนโก
  จัดเตรียมสินค้ากรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. ประจำปี 2561. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล  2) นลินี ชนะมูล
    แอน คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี.    
       
 3 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6.  1) ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
  เพื่อส่งเสริมการประกอบการธุรกิจ SMEs  ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 2) ปราโมทย์ ถวิลรักษ์  
  ในจังหวัด จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 3) มลฤดี วัฒนอังกูร
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 Desirable Properties ofAccountants In The 80 th Anniversary of Suan Sunandha  1) กาญจนา ผลาผล
  Scholarship ofEstablishments in Rajabhat University International Conference  2) รุ่งรัศมี ดีปราศรัย
  Trat province on Innovation, Smart Culture and Well-Being  3) อาภาพรรณ ติยะวงศ์
    (ICISW 2018) November, 8, 2018 at Suan   4) พรชนก เฉลิมพงศ์
    Sunandha RajabhatUniversity, Bangkok  
    Thailand.(2018).   
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยภาษาถิ่นจันท์  วารสารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1) มลฤดี วัฒนอังกูร
  กรณีศึกษา:อำเภอเมือง กับ อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ราชมงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 2) ยุบุญ พฤหัสไพลิน
  จังหวัดจันทบุรี. เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2561 3) ชญาดา ร่วมโพธิ์รี 
       
 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  1) ชญาดา ร่วมโพธิ์รี
  กับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา ราชมงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  2) มลฤดี วัฒนอังกูร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2561 3) ผศ.พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์
  วิทยาเขตจันทบุรี    
       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย
1 ตำรับยาที่มีข้าวดำทำยาของชาวชองเป็นเภสัช วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี.  1) ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
  วัตถุ:สำหรับแพทย์ไทย. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561.  2) อาจิณ สว่างชีพ
    (น.194-203) 3) คำรณ วังศรี 
       
2 ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ วารสารครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ปีที่ 17  1) บุปผา ภิภพ
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ฉบับที่ 12 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561.  2) พูลศิริ ประคองภักดิ์
    (น.215-224) 3) เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์