วิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Science Program in Digital Agricultural Businesses

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย           : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจเกษตรดิจิทัล)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science (Digital Agricultural Businesses)

อักษรย่อภาษาไทย              : วท.บ. (ธุรกิจเกษตรดิจิทัล)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ           : B.S. (Digital Agricultural Businesses) 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) เกษตรกร

2) นักธุรกิจเกษตร

3) นักธุรกิจด้านสินค้าเทคโนโลยีเกษตร

4) นักธุรกิจ/ตัวแทนส่งออกสินค้าเกษตร

5) ผู้จัดการกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร

6) นักธุรกิจสินค้าเกษตรออนไลน์

7) เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร

8) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

9) พนักงานในองค์กรเอกชนด้านเกษตรและเทคโนโลยีเกษตร

10) นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านวิทยาการเกษตร

11)  ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตร

12) นักวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี