บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                  : 25631931600028

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Business Administrator Program in Human Resources Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย             : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ         :  Master of Business Administration

อักษรย่อภาษาไทย              : บธ.ม.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ          : M.B.A. 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ

2) นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ปรึกษา อาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ

4) อาจารย์วิทยากรทางด้านบริหารธุรกิจ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 

    
แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต