ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
    

 สถาบัน

 ข้อตกลง

 มีผลบังคับใช้

 สิ้นสุด

 ระยะเวลา

ข้อตกลงระดับ 

ไฟล์

ปี 2562
 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
 บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  6 พ.ย.62 5 พ.ย.65  3 ปี มหาวิทยาลัย   
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  6 พ.ย.62 5 พ.ย.65  3 ปี มหาวิทยาลัย    
ปี 2563
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 23 ก.ค.63  22 ก.ค.66 3 ปี มหาวิทยาลัย    
 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ    23 ก.ค.63 22 ก.ค.66  3 ปี มหาวิทยาลัย    
 วิทยาลัยชุมชนตราด บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ     23 ก.ค.63  22 ก.ค.66  3 ปี มหาวิทยาลัย    
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)    2 ก.ย.63     มหาวิทยาลัย    
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี บันทึกข้อตกลงด้านการบริการวิชาการ  6 พ.ย.63 5 พ.ย.66 3 ปี มหาวิทยาลัย    
ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์   บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 1 ธ.ค.64 30 พ.ย.66 2 ปี มหาวิทยาลัย    

ปี 2565
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด  สถานประกอบการดำเนินการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และร่วมมือกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ของอาจารย์และสถานประกอบการ 14 ก.พ.65 13 ก.พ.68 3 ปี มหาวิทยาลัย