แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
    
 แบบฟอร์ม - งานวิชาการ
 
- ทอ.1 แบบคำร้องเทียบโอน      
- ทอ.2 แบบคำร้องขอสอบเทียบโอนผลการเรียน      
- ทอ.3 แบบคำร้องขอเทียบโอนประสบการณ์      
- แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน ล่าช้า เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา      
- ขอแก้ค่าระดับคะแนน ม.ส.(I)      
- แบบคำร้องขออนุญาติสอบ กรณีตารางสอบซ้อน      
- แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต      
- ตัวอย่างรูปแบบการทำเล่มปริญญานิพนธ์      
- ตัวอย่างรูปแบบโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
- แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา      
- แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน      
- แบบคำร้องทั่วไป      
แบบฟอร์ม - งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 
- ใบลาป่วย  ลากิจ      
- คำร้องขอลดวิชาเรียน  (ภายใน  12  สัปดาห์)      
- คำร้องขอเเบบลงทะเบียน Regrade      
- คำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา      
- คำร้องขอเเบบลงทะเบียน  เเบบเรียนเน้น      
- คําร้องขออนุญาตสอบ กรณีตารางสอบซ้อน      
- คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำ เกินหน่วยกิตที่กำหนด      
- คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา      
- คำร้องขอลาพักการศึกษา      
- คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา      
- ใบสมัครขอรับทุนกู้ยืม      
แบบฟอร์ม - งานสารบรรณ
 
- แบบฟอร์มขอออกหนังสือราชการ      
แบบฟอร์ม - งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
 
- ใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา      
- ใบสมัครงานสหกิจศึกษา      
- แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
- หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  กรณีนักศึกษาฝึกงานนอกสถานที่      
- สถานที่ติดต่อขอฝึกงานภายนอก      
- แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา      
- แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ      
- แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
  แบบฟอร์ม - งานบริการสารสนเทศ
 
- แบบฟอร์มขอใช้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต      
- แบบขอยืมอุปกรณ์      
- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์      
- แบบฟอร์มขอใช้บริการขอดูกล้องวงจรปิด      
- แบบฟอร์ขอใช้บริการผลิตสื่อ      
- แบบฟอร์ขอใช้บริการบันทึกภาพ      
- แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์      
แบบฟอร์ม - งานพัสดุ
 
- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง      
- แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง      
- แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ      
แบบฟอร์ม - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
- แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม      
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนห้องเรียน      
- ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง