ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://campus.chan.rmutto.ac.th/admissions/

ติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรสาขาวิชา : 039-307261-4 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
   หรือเทียบเท่า หรือ

2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
   (หลักสูตร 3 ปี) ทุกสาขาวิชา ซึ่งมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เข้าศึกษาโดยการเทียบโอน
   หน่วยกิต จากหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามคำแนะนำของ
   อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิตจาก
   หลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามคำแนะนำของอาจารย์
   ประจำหลักสูตร หรือ

4. คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร