วัตรประสงค์หลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุระสงค์ของหลักสูตร

-ปรัชญา

        การจัดการ ชี้นำบริหารธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สร้างผู้บริหาร พัฒนาและยกระดับการจักการธุกิจและองกรค์ เพื่อให้เป็นพื้นฐานพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

วัตรประสงค์หลักสูตร

 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสุขรับผิดชอบต่อหนาที่ ต่อสังคม และประเทศชาติ มีคุณธรรมืจริยธรรม ระเบียบ     

   วินัย ความขยันหมั่นเพียร และความซื่อสัวต์สุจริต ให้เป็นคนดีมีความรู้

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการจัดการอย่างถ่องแท้ ทั้งเชิงการวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้       

   งานการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดมีวิจารณญาณแลเป็นระบบ สามารถนำหลักการและทฤษฎีทางการจัดการมประยุกต์ใช้ในการวางแผน     

   การปฎิบัติงาน การควบคุม และการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อหลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีภาวะในการ     

   ปฎิบัติงาน มีความรับผิดชอบ สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ       

    สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม