ข้อมูลหลักสูตร
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการ


รหัสและชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย           :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Business Administrator Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
        ชื่อย่อภาษาไทย       :   บธ.บ. (การจัดการ)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Business Administrator (Management)
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.B.A. (Management)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในจรรยาอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เคารพในระเบียบ กฎเกณฑ์ขององค์การและสังคม
        2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอุตสาหกรรม และการจัดาการสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตัดสินใจได้ด้วยหลักการและเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และความสามารถเพื่อสร้างโครงงานที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม
        4.  เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับสูงต่อไป

ความสำคัญ

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทางการจัดการอันเป็นทุนที่สำคัญยิ่งของทุกองค์การ โดยปรัชญาของหลักสูตรมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญเชิงบูรณาการ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และอุทิศตนต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง