อาจารย์ประจำสาขา
   

 

 

 
    ดร.บุปผา ภิภพ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
   
   
ผศ.ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง   ผศ. ธนวุฒิ พิมพ์กิ   อาจารย์ มลฤดี วัฒนอังกูร

 

 

 

 

 

 
อาจารย์ ยุบุญ พฤหัสไพลิน   อาจารย์ อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง   อาจารย์ พิรุณา สุทธิสรณ์