ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย           :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Business Administrator Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
        ชื่อย่อภาษาไทย       :   บธ.บ. (การจัดการ)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Business Administrator (Management)
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.B.A. (Management)

วิชาเอก

        -ไม่มี-

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  130 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

          - รูปแบบ
                     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
                    ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

        - ภาษาที่ใช้
                    ภาษาไทย

        - การรับเข้าศึกษา
                    รับนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้

          - ความร่วมมือกับสถานบันอื่น
                    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

        - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานอขลหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

           เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ปรบปรุงจากหลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 

           เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

           สภาวิชาการอนุมัติ/เห้นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2558

           เมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

           สภาวิชาการอนุมัติ/เห้นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2558

           เมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

           สภาวิชาการอนุมัติ/เห้นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 17/2558

           เมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 
            สูตรที่มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 หลังเปิดการสอนหลักสูตรปรับปรุง 2 ปี
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 
             ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฎิบัติงานด้านการริหารการจัดการ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งมาสารถประกอบธุรกิจส่วนตัวอิสระได้
             1. พนักงานในองค์การองค์และเอกชน
             2. ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ
             3. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
             4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล