ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์


ปรัชญา

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนออกพัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน


        สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์


         มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

       

        1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ

           ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน

        2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับนานาชาติ และระดับอาเซียน

        3. บริการวิชาการแก่สังคม โดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

        6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน