อาจารย์ประจำสาขา

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง


อาจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข

Mr.Thanapong Ruamsuke

thanapong_ttr@hotmail.com

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ป.โท, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง


 

ดร.มาลัย  โพธิพันธ์

Dr.Malai  Potipun

Mpotipun@gmail.com

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ป.เอก, การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง


 

อาจารย์พูลศิริ ประคองภักดิ์

Mrs.Poonsiri Prakongpak

gpoonsiri@gmail.com

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ป.โท, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ชูแก้ว

ACTING SUB LT. Nuku Shukaew

nukulshukaew@gmail.com

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ป.โท, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ม.แม่ฟ้าหลวง


อาจารย์พัชราวไร แก้วปลั่ง

Miss.Patcharawarai Kaewplung

sumranjai9897supplychain@gmail.com

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ป.โท, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ม.แม่ฟ้าหลวง


อาจารย์นลินี ชนะมูล

nachi_mumu@hotmail.com

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ป.โท, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ