ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร


        ชื่อภาษาไทย                 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
        ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Business Administrator Program in Logistics Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย             : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
        ชื่อย่อภาษาไทย              : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Business Administrator (Logistics Management)
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           : B.B.A. (Logistics Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า/ผู้ควบคุมสินค้าคงคลีง

        2. พนักงานควบคุมรถยกสินค้า

        3. พนักงานวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง

        4. ผู้บริหารงานขนส่งสินค้า

        5. นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง

        6. พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้างแดน

        7. พนักงานนำเข้าและส่งออก

        8. นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้า

        9. นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน

        10. พนักงานจัดซื้อและจัดหา

        11. นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

        12. พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์

        13. พนักงานจัดการเอกสารการนำเข้า-ส่งออก

        14. นักบริหารลูกค้างานโลจิสติกส์

        15. ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านบริการโลจิสติกส์