ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี