ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ

   ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน

2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับนานาชาติ และระดับอาเซียน

3. บริการวิชาการแก่สังคม โดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง

   ยั่งยืน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน