ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตาม...

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตามความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐ เขตจังหวัดจันทบุรีและเขตจังหวัดตราด [อ่าน : 59 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียน...

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [อ่าน : 46 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 66 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ป...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 109 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศ...

กิจกรรมย่อยที่ 1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร “หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสต... [อ่าน : 55 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ป...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 77 ครั้ง]

พิธีถวายเทียนพรรษา

พิธีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 24 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดั...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสำนักงานคณบดี [อ่าน : 47 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบส...

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 76 ครั้ง]

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมควา...

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน...

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการเรียนก... [อ่าน : 82 ครั้ง]

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 43 ครั้ง]

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแ...

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแพร่สื่อวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-Learning) [อ่าน : 38 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบ...

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบ 54 ปี [อ่าน : 86 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในกา...

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนนำเสนอของบประมาณบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับชาติ [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท [อ่าน : 33 ครั้ง]

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรป...

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562 [อ่าน : 115 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 83 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 113