ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
  1. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://campus.chan.rmutto.ac.th/admissions/

  2. ติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรสาขาวิชา  039-307278  โทรสาร. 039-307264, 039-307268

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

     2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

     3. คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร