แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา

   1. เศรษฐกรหรือนักเศรษฐศาสตร์

   2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   3. นักการเงินการธนาคาร

   4. นักวิจัย

   5. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

   6. นักวิเคราะห์การตลาดและกลยุทธ์

   7. นักวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์

   8. นักวิเคราะห์ธุรกิจ

   9. นักประเมินมูลค่าสินทรัพย์