วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา

     มุ่งผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในกรอบศีลธรรมอันดีงาม

 

ความสำคัญ

      หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2554 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2559 นี้ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาตนเองหน่วงงาน และประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่ดำเนินไปทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และจารีตประเพณีของสังคมไทยและสถานการณ์โลก โดยเน้นอบรมและฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นคนที่รู้งาน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ และ สื่อสารเป็น กล้าเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาบนฐานความรู้อย่างมีคุณธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่นยืน

     หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2559 มีทิศทางของการผลิตบัณฑิตชัดเจนมากขึ้นกล่าวคือ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ และให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คือ บัณฑิตนักปฏิบัตื โดยกำหนดวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และ รายวิชาโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ดีหลักสูตรก็ยังคงไว้ในการศึกษาที่เน้นการผสมผสานของสาระทางเศรษฐศาสตร์กับสาระทางศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของภาคตะวันออกที่มีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นหลัก และ มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรและเป็นคนดี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีความใฝ่รู้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสังเกต จัดระบบความคิด คิดวเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเสนอเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม