ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                  : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Economics Program in Economics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย             : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

ชื่อย่อภาษาไทย              : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Economics (Economics)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          : B.Econ. (Economics)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 

โครงสรา้งหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า      137      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต 

      หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า      97      หน่วยกิต

      หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า       6      หน่วยกิต