อาจารย์ประจำสาขา

 

อาจารย์จันทนี กองสุข

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

                          

          ผศ.สาคร บัวบาน                          อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์

 

 

                                                       

   อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ                            ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต                   อาจารย์จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์