ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

        รหัสหลักสูตร                 : 25481931101908
        ชื่อภาษาไทย                 : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
        ชื่อภาษาอังกฤษ             : Bachelor of Economics Program in Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย             : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
        ชื่อย่อภาษาไทย              : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Economics (Economics)
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           : B.Econ. (Economics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา

        1. เศรษฐกรหรือนักเศรษฐศาสตร์

        2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

        3. นักการเงินการธนาคาร

        4. นักวิจัย

        5. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

        6. นักวิเคราะห์การตลาดและกลยุทธ์

        7. นักวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์

        8. นักวิเคราะห์ธุรกิจ

        9. นักประเมินมูลค่าสินทรัพย์