แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มการประกันคุณภาพ

แบบฟอร์ม checklist ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์ม checklistระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มเป้าหมายและตัวบ่งชี้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์ม-มคอ.7-ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มรายงานตรวจ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 2559