อาจารย์ประจำสาขา
   
 

 อาจารย์มัทนา ชาญกิจ

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

 
           
ผศ.วีระศักดิ์  โนนม่วง    ดร.พูลสุข  บุญก่อเกื้อ  อาจารย์ศุภากร สุจริตชัย      อาจารย์อาริสาย์ รุ่งเรืองผล
                 
อาจารย์ธนพล ถาวรศิลป์ อาจารย์ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์  อาจารย์ธนาวุฒิ  ทองปลี      อาจารย์สุภิญญา  แย้มรัตน์ 
               
    อาจารย์อาภาพรรณ ติยะวงศ์     อาจารย์ปวีร์นุช สดคมขำ  อาจารย์วาริสา เหมกิตติวัฒน์     Mr.John William Hailes
         
  Msr.MA.Evangeline L. Wiangsamut   ดร.สุพิชฌา เพ็ชรสดใส