ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ

พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพิ้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม