แนวทางการประกอบอาชีพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ด้านบัญชี
2. บัญชีบริหาร
3. ผู้ตรวจสอบบัญชี
4. ผู้วางระบบบัญชี
5. นักออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6. นักวิจัยและพัฒนา
7. ที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษีอากร
8. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
9. ด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฏกระทรวง ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน