ข้อมูลหลักสูตร

 

ข้อมูลหลักสูตร


ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา


วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี


รหัสและชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย           :   บัญชีบัณฑิต
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      :   บัญชีบัณฑิต
        ชื่อย่อภาษาไทย       :   บช.บ.
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Accountancy
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.Acc.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

          - รูปแบบ
                     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

                     หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน หลักสูตร 2 ปี

                     หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอนสมทบ หลักสูตร 2 ปี