เกี่ยวกับสาขา

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรบริหารธุระกิจ(การบัญชี) มาตั้งแต่เริ่มจัดให้มีการศึกษาในระดับปริญญตรี บัณฑิตที่จบออกไปมีความรู้ ความสามารถ และทักษาในการปฏิบัติงานได้จริงได้รับการปรเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพิจารณาผลความพึงพอใจที่ได้ตั้งแต่การเป็นนักศึกษาในช่วงการฝึกงาน จนเมื่อจบการศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ความีศักยภาพของบัณฑิตดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในการใช้วิชาชีพบัญชีที่ได้ศึกษามา และสาขาวิชาการบัญชีก็มีความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ ประกอบกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่มีความต้องการกำลังคนที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีโดยตรง ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี ซื่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การรับรองวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชีนั้น หลักสูตรที่สถานประกอบการศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ตามหลักสูตรตัวอย่างที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดขึ้น โดยพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้เข้มแข็งในวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิต และเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของสาขาวิชาการบัญชี