ปรัชญา / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน


สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
   ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับนานาชาติ และระดับอาเซียน
3. บริการวิชาการแก่สังคม โดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน