อาจารย์ประจำสาขา
       
   

อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 

   
   

อาจารย์กาญจนา ผลาผล

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

อาจารย์ศิริวรรณ์   สุขประเสริฐ   

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 

อาจารย์จิรานุช  ยวงทอง

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 

   

 อาจารย์ปัทมา  เกรัมย์

 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย

 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 

อาจารย์พรชนก เฉลิมพงษ์

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี