ข้อมูลทั่วไปรหัสและชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย           :   บัญชีบัณฑิต
        ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็มภาษาไทย      :   บัญชีบัณฑิต
        ชื่อย่อภาษาไทย       :   บช.บ.
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Accountancy
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.Acc.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

          - รูปแบบ
                    หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
                    ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

        - ภาษาที่ใช้
                    ภาษาไทย

        - การรับเข้าศึกษา
                    รับนักศึกษาไทย กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความรู้ในภาษาไทยเพียงพอ

          - ความร่วมมือกับสถานบันอื่น
                    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

        - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 

             ขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2555

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ด้านบัญชี
2. บัญชีบริหาร
3. ผู้ตรวจสอบบัญชี 
4. ผู้วางระบบบัญชี
5. นักออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6. นักวิจัยและพัฒนา
7. ที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษีอากร 
8. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
9. ด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฏกระทรวง ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน