วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุระสงค์ของหลักสูตร

 -ปรัชญา 

   การบัญชี สร้างและพัฒนาระบบบัญชีตามมาตรฐายสากล วางรากฐานที่มั่นคงด้านการเงินยกระดับการบริหารการเงินให้กับองค์ ช่วยพัฒนาการเกษตร ธุรกิจ และุสาหกรรมและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาองกรค์ สังคม และประเทศชาติ

ความสำคัญ

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาบัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุบ พ.ศ. 2558 ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้เป็นไปตามการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน อาทิ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม  โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่ิงจะทำให้มีการเปิดเสรีทาการค้า การบริการ การลงทุน และการเคลื่ิินย้ายฝีมือแรงงาน ส่งผลกระทบวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย จึงต้องพร้อมในการพัฒนายกระดับคุณภาพบุคลากรทางการบัญชีให้มีศักยภาพสูงพร้อมแข่งขันกับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณมีศีลธรรมอันดีงาม และมีมีทัศนคติที่ดีวิชาชีพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทฤษฎี และทักษะสามารถเป็นประกอบการและผู้ปฎิบัติงานใวิชาชีพบัณชี ของธุรกิด้านบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการเกษตรทั้งในหน่วยงานภาครัฐแลเอกชน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีคุณภาพ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยกับงานบัญชีและละความสามารภถในการใช้สารสนเทศเพื่ิอการวิเคราะห์ วางแผนอและตัดสินใจ

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ