ข้ั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
 
  1. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://campus.chan.rmutto.ac.th/admissions/

  2.  ติดต่อโดยตรงที่ : 039-307261-4 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องลงเรียนในวิชาต่างๆตามคำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  3. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาโดยการเทีบยโอนหน่วบกิจหลักสูตร 4 ปี  ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องลงเรียนในวิชาต่างๆตามคำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตร