คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
หรือเทียบเท่า หรือ

2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.การบัญชี) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
โดยการเทียบโอนหน่วยกิต จากหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ
ตามคำแนะนำของ อาจารย์ประจำหลักสูตร